பூம்பனிப்பனை @ Lokalhistoriewiki.no

rwegians for present and future generations in Norway, where anyone can retrieve at any time, and while developing their social and learning skills.

Snøfnuggpalmen @ Lokalhistoriewiki.no

I denne vinterferien har ungdommer tatt skriving som et verktøy og metode for å fortelle historiene til norsk-tamilere for nåværende og fremtidige generasjoner i Norge, samtidig som de utvikler deres sosiale og læringsferdigheter.

Wikiverksted ved Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter, Rommen

Av Thivanuya Chandramohan Hovedoppgaven til Lokalhistoriewiki er å utforske forskjellige lokale tradisjoner som ikke alle vet om. En arbeidsgruppe ved Lokalhistoriewiki har nemlig tatt et grep innenfor Tamilsk kultur og historie.  Det er faktisk elever på Annai Poopathi Tamilsk Kultur senter i Rommen, som frivillige sitter og planlegger artikler. Den 21. oktober 2021, arrangerte arbeidsgruppenContinue reading “Wikiverksted ved Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter, Rommen”

Wiki Workshop at Annai Poopathi Tamil Cultural Center, Rommen

By Thivanuya Chandramohan in Norwegian The main task of the Lokalhistoriewiki (Local history wiki) is to explore different local traditions that are not known by everyone. A working group at Lokalhistoriewiki.no has taken a measure on Tamil culture and history. In fact, there are students at the Annai Poopathi Tamil Cultural Center in Rommen inContinue reading “Wiki Workshop at Annai Poopathi Tamil Cultural Center, Rommen”

அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம், றொம்மன் வளாகத்தில் வீக்கிப் பட்டறை

நோர்வேயிய மொழியில் திவனுயா சந்திரமோகன் அனைவரும் அறிந்திடாத பல்வேறு உள்ளூர் மரபுகளை பதிவு செய்வதே உள்ளூர் வரலாற்று வீக்கியின் முக்கிய பணியாகும். தமிழ் பண்பாடு மற்றும் வரலாறு குறித்த பணியை Lokalhistoriewikiயில் ஒரு பணிக்குழு எடுத்துள்ளது. அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் றொம்மன் வளாகத்தின் மாணவர்கள் தன்னார்வலர்களாக இங்கு அமர்ந்து கட்டுரைகளைத் திட்டமிடுகின்றனர். 21 ஒக்டோபர் 2021 அன்று,  «Et mangfold av historier: norsk-tamilenes historier» (ஒரு பன்முகத்தன்மையான கதைகள்: நோர்வே-தமிழர்களின் கதைகள்) திட்டத்திற்கான பணிக்குழுContinue reading “அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம், றொம்மன் வளாகத்தில் வீக்கிப் பட்டறை”

இளையோரின் அழைப்பு: தமிழ்ப் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் பரவலாக்கவும் பங்களியுங்கள்

Lokalhistoriewiki.no இல் தமிழ்-நோர்வேயிய உள்ளூர் வரலாற்றை எழுத ஆர்வமுள்ள அனைவருக்கும் நோர்வே வாழ் தமிழ் இளைஞர்கள் அழைப்பு விடுக்கின்றனர். மதுஷியா பிரபாகரன், அமிர்தா பிலிப் மற்றும் பகலோன் நிர்மலன் ஆகியோர் 2021ம் ஆண்டு நடைபெற்ற கோடை கால விக்கிப் பட்டறையில் பங்குபற்றி இத்திட்டத்துடன் தொடர்ந்து பயணிக்கும் மூன்று தமிழ் இளைஞர்கள். ஊலா அல்ஸ்விக் (Ola Alsvik) நோர்வே உள்ளூர் வரலாற்று நிறுவனத்தில் ஆராய்ச்சியாளராக பணியாற்றுகிறார். இவர் lokalhistoriewiki.no இல் உள்ள “தமிழ்-நோர்வேஜிய வரலாறு மற்றும் பண்பாடு” எனும்Continue reading “இளையோரின் அழைப்பு: தமிழ்ப் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் பரவலாக்கவும் பங்களியுங்கள்”

Invitation of youths: contribute to the protection and dissemination of Tamil cultural heritage

Tamil youths in Norway is inviting everyone who is interested in writing Tamil-Norwegian local history at lokalhistoriewiki.no. Mathushiya Pirabaharan, Amirtha Philip and Pakalon Nirmalan are three Tamil youths from the wiki workshop in summer 2021. Ola Alsvik is a researcher at the Norwegian Local History Institute. He is one of the members of the steeringContinue reading “Invitation of youths: contribute to the protection and dissemination of Tamil cultural heritage”

Lokalhistoriewiki.no இல் நோர்வேயிய தமிழ் செயற்திட்டம்

2016ம் ஆண்டு உமாபாலன் சின்னத்துரை எழுதிய “நோர்வேயில் வேர்விட்ட விழுதுகள்” (Tamilenes liv og historie i Norge 1956-2016) எனும் நூல் தமிழிலும் நோர்வேயிய மொழியிலும் வெளியானது. இந்த நூல் தமிழில் 688 பக்கங்களும், நோர்வேயிய மொழியில் 184 பக்கங்களும் கொண்டுள்ளது. நூலின் இரு பதிப்புகளிலும் உள்ள உள்ளடக்கம் மூன்று பிரிவுகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. வரலாறும் பண்பாடும் (historie og kultur), பல்துறை முன்னோடிகள் (Allsidige pionerer) மற்றும் தமிழ் சார்ந்த முயற்சிகள் (Tamilbaserte initiativer). இதில்Continue reading “Lokalhistoriewiki.no இல் நோர்வேயிய தமிழ் செயற்திட்டம்”

Norwegian-Tamil Project at Lokalhistoriewiki.no

“Tamilenes liv og historie i Norge 1956-2016” (Life and history of Tamils in Norway 1956-2016; நோர்வேயில் வேர்விட்ட விழுதுகள்) was written by Umapalan Sinnadurai and published in 2016. This book has 688 pages in the Tamil version and 184 pages in the Norwegian version. The content in both versions of the book is divided into threeContinue reading “Norwegian-Tamil Project at Lokalhistoriewiki.no”