“சிறுவர் மற்றும் சிறுவர் கதைகள்”: எமது நாள் 2023 கண்காட்சிக்கு பங்களியுங்கள்

Exhibition: «Tamil-Norwegian women in a male-dominated world».
Sathiaruby Sivaganesh.

விக்கி தகவல் காணொளி மற்றும் ஊடக உரையாடல்

தமிழ். English. 14.01.2023 – உரை மற்றும் வீக்கி காட்ச்சிக்கூடம் ஓசுலோவில் உள்ள நோர்வேயிய விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகத்தில் அன்னை/தமிழர் வள ஆலோசலை மையம் இணைந்து நடாத்திய பொங்கல் விழாவில் ஓலா அல்ஸ்விக் மற்றும் மரியன்னே விக் ஆகியோர் Lokalhistoriewiki.no இல் நடைபெறும் தமிழ்ச் செயற்திட்டம் குறித்து உரை நிகழ்த்தினர். விழாவில் வீக்கி காட்ச்சிக்கூடமும் அமைக்கப்பட்டது. 06 சனவரி 2023 அன்று தமிழ் திட்டம் பற்றி நோர்வே தேசிய நூலகத்தில் படமாக்கப்பட்ட தகவல் காணொளி காட்ச்சிக்கூடத்தில் காண்பிக்கப்பட்டது. 29.01.2023Continue reading “விக்கி தகவல் காணொளி மற்றும் ஊடக உரையாடல்”

Wiki info video and media dialogue

தமிழ். English. 14.01.2023 – Speech and Wiki-stand Ola Alsvik and Marianne Wiig gave a speech about the Tamil project at Lokalhistoriewiki.no at the Pongal festival organised by Annai/ TRVS at Norges Idrettshøyskole in Oslo. A wiki stand was also set up at the festival. The information video about the Tamil project filmed on 06th JanuaryContinue reading “Wiki info video and media dialogue”

Oppsummering av utstillingen: «Tamilsk-norske kvinner i en mannsdominert verden»

Norsk. English. Deichman Stovner (23.04.2022-28.04.2022) Diaspora Tamil Archives (DTA) er et nettbasert ressurssenter og fellesskapssarkiv som jobber med dokumentasjon, bevaring og formidling av tamil-norsk migrasjonshistorie. For å markere vårt 2års arbeid, ønsket vi å arrangere «Vår dag» med en pop-up portrettutstilling med konseptet «Tamil-norske kvinner i en mannsdominert verden». Samt bidra til markeringen av FrivillighetensContinue reading “Oppsummering av utstillingen: «Tamilsk-norske kvinner i en mannsdominert verden»”

Review of the exhibition: «Tamil-Norwegian women in a male-dominated world»

Norsk. English. Deichman Library, Stovner (23.04.2022-28.04.2022) Diaspora Tamil Archives (DTA) is an online resource center and community archives that works with documentation, preservation, and dissemination of Tamil-Norwegian migration history. To mark our 2 year anniversary of work, we wanted to arrange “Our Day” with a pop-up portrait exhibition with the concept “Tamil-Norwegian women in aContinue reading “Review of the exhibition: «Tamil-Norwegian women in a male-dominated world»”

தமிழ் சமூகத்தின் வரலாற்றை ஒருங்கிணைக்க பங்களியுங்கள்

தமிழ். English. வீக்கி தகவல் சந்திப்பு – 05 டிசம்பர் 2022 Lokalhistoriewiki.no இல் உள்ள தமிழ்த் செயல்திட்டச் செயற்பாட்டாளர்கள் இருவர் நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர்வாகக்குழுவிற்கு PowerPoint விளக்கக்காட்சியை வழங்கினர். அக்கூட்டத்தின் முடிவில், நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர்வாகக்குழு 2023 சனவரியில் ஏற்பாடு செய்யவிருக்கும் பொங்கல் விழாவில் இத்தகவலை வழங்குமாறு பரிந்துரைத்தது. Lokalhistoriewiki.no இல் நடைபெறும் தமிழ் செயல்திட்டம் பற்றிய தகவல் காணொளி ஒன்றை உருவாக்குவது பற்றி பரிசீலிக்கப்பட்டது. வீக்கி தகவல் சந்திப்பு – 09Continue reading “தமிழ் சமூகத்தின் வரலாற்றை ஒருங்கிணைக்க பங்களியுங்கள்”

Contribute to put together the history of the Tamil society

தமிழ். English. Wiki information meeting – 05th December 2022 Two representatives from the Tamil project at Lokalhistoriewiki presented a PowerPoint presentation to the board of Committee of the Norway Tamil Sangam. At the end of the meeting the committee suggested the working team to present the information at the Pongal festival arranged by the organisationContinue reading “Contribute to put together the history of the Tamil society”

Små bidrag gjør store forandringer

Wikiverksted -29.11.2022, Oslo Wikiverksted tirsdag den 29. november 2022 fant sted på Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter i Oslo. Sammenlignet med forrige måned, bidro mange tamilske organisasjoner i Oslo, og tamilske medietjenester i Norge til informasjonsdeling og formidling om Tamil -prosjektet på Lokalhistoriewiki.no. Arbeidsgruppen for prosjektet: «Et mangfold av historier: norsk-tamilenes historie» på Lokalhistoriewiki.no ønsker åContinue reading “Små bidrag gjør store forandringer”

Pennies make pound

Wiki-workshop – 29.11.2022, Oslo Wiki-workshop on Tuesday 29th November 2022 took place at Tamil Resource and Counselling Center in Oslo. Compared to last month, many Tamil organisations in Oslo, and Tamil media services in Norway contributed to information sharing and dissemination about the Tamil project at Lokalhistoriewiki.no. The working team for the project:  “Et mangfoldContinue reading “Pennies make pound”