தமிழ் சமூகத்தின் வரலாற்றை ஒருங்கிணைக்க பங்களியுங்கள்

தமிழ். English. வீக்கி தகவல் சந்திப்பு – 05 டிசம்பர் 2022 Lokalhistoriewiki.no இல் உள்ள தமிழ்த் செயல்திட்டச் செயற்பாட்டாளர்கள் இருவர் நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர்வாகக்குழுவிற்கு PowerPoint விளக்கக்காட்சியை வழங்கினர். அக்கூட்டத்தின் முடிவில், நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர்வாகக்குழு 2023 சனவரியில் ஏற்பாடு செய்யவிருக்கும் பொங்கல் விழாவில் இத்தகவலை வழங்குமாறு பரிந்துரைத்தது. Lokalhistoriewiki.no இல் நடைபெறும் தமிழ் செயல்திட்டம் பற்றிய தகவல் காணொளி ஒன்றை உருவாக்குவது பற்றி பரிசீலிக்கப்பட்டது. வீக்கி தகவல் சந்திப்பு – 09Continue reading “தமிழ் சமூகத்தின் வரலாற்றை ஒருங்கிணைக்க பங்களியுங்கள்”

Contribute to put together the history of the Tamil society

தமிழ். English. Wiki information meeting – 05th December 2022 Two representatives from the Tamil project at Lokalhistoriewiki presented a PowerPoint presentation to the board of Committee of the Norway Tamil Sangam. At the end of the meeting the committee suggested the working team to present the information at the Pongal festival arranged by the organisationContinue reading “Contribute to put together the history of the Tamil society”

Små bidrag gjør store forandringer

Wikiverksted -29.11.2022, Oslo Wikiverksted tirsdag den 29. november 2022 fant sted på Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter i Oslo. Sammenlignet med forrige måned, bidro mange tamilske organisasjoner i Oslo, og tamilske medietjenester i Norge til informasjonsdeling og formidling om Tamil -prosjektet på Lokalhistoriewiki.no. Arbeidsgruppen for prosjektet: «Et mangfold av historier: norsk-tamilenes historie» på Lokalhistoriewiki.no ønsker åContinue reading “Små bidrag gjør store forandringer”

Pennies make pound

Wiki-workshop – 29.11.2022, Oslo Wiki-workshop on Tuesday 29th November 2022 took place at Tamil Resource and Counselling Center in Oslo. Compared to last month, many Tamil organisations in Oslo, and Tamil media services in Norway contributed to information sharing and dissemination about the Tamil project at Lokalhistoriewiki.no. The working team for the project:  “Et mangfoldContinue reading “Pennies make pound”

வீக்கிப் பட்டறை – தகவல் மற்றும் சிற்றேடு

தமிழ். English. நீண்ட கால நோக்கத்திற்கான ஒத்துழைப்பு Lokalhistoriewiki.no இல் உள்ள தமிழ் செயற்திட்டத்தின் மூலம், நோர்வேயில் உள்ள புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் சுய ஆவணப்படுத்தலுக்கான களத்தை இந்தப் பணிக்குழு உருவாக்கியுள்ளது. நோர்வேயில் உள்ள தமிழ்ச் சமூகம் மற்றும் நிர்வாக அதிகாரம் கொண்ட தமிழ் அமைப்புக்கள் பின்வரும் மூன்று செயற்பாடுகளை ஒழுங்கு செய்ய ஒத்துழைக்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறது. தகவல் கடிதம் மற்றும் தகவல் சிற்றேடு வீக்கி பட்டறைக்கான திட்டத்தின் எடுத்துக்காட்டு: சுய ஆவணப்படுத்தலுக்கான வீக்கி பட்டறையின் முக்கியத்துவம்Continue reading “வீக்கிப் பட்டறை – தகவல் மற்றும் சிற்றேடு”

வீக்கிப் பட்டறை – நவம்பர்/டிசம்பர் 2022

தமிழ். English. நீண்ட கால நோக்கத்திற்கான ஒத்துழைப்பு Lokalhistoriewiki.no இல் உள்ள தமிழ் செயற்திட்டத்திற்கான பணிக்குழு மாதம் ஒருமுறை வீக்கி பட்டறையை ஏற்பாடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. இதனூடாக இந்தப் பணிக்குழு நோர்வேயில் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் சுய ஆவணப்படுத்தலுக்கான தளத்தை உருவாக்கியுள்ளது. நோர்வேயில் உள்ள தமிழ்ச் சமூகம் மற்றும் நிர்வாக அதிகாரம் கொண்ட தமிழ் அமைப்புக்கள் பின்வரும் இரு நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்ய ஒத்துழைக்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறது. எதிர்கால வீக்கிப் பட்டறைகள் @ TRVS கட்டடம் (ஒசுலோ),Continue reading “வீக்கிப் பட்டறை – நவம்பர்/டிசம்பர் 2022”

Wiki Workshop – November/December 2022

தமிழ். English. Cooperation for a long-term purpose The working team for the Tamil project at Lokalhistoriewiki.no is planning to arrange a wiki workshop once a month. The working team has created a platform for self-documentation of the Tamil Diaspora in Norway. The team is humbly requesting the Tamil society and the Tamil organizations in Norway,Continue reading “Wiki Workshop – November/December 2022”

வீக்கிப் பட்டறை – ஒக்டோபர் 2022

பெப்ரவரி 2022 க்குப் பின்னர் வீக்கிப் பட்டறை 12. ஒக்டோபர் 2022 அன்று ஒசுலோ, றொம்மனில் அமைந்துள்ள தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் (TRVS) கட்டடத்தில் நடைபெற்றது தேசிய நூலகத்தில் உள்ள Lokalhistoriewiki.no இல் நடைபெறும் “Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie” (ஒரு பன்முகம் மிக்க கதைகள் – நோர்வேயிய தமிழர்களின் வரலாறு) என்ற செயல்திட்டத்திற்கான பணிக்குழு, ஒஸ்லோ மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள தமிழ் அமைப்புகளை அழைத்தது. அதனூடாக தங்கள்Continue reading “வீக்கிப் பட்டறை – ஒக்டோபர் 2022”

Wiki Workshop – Oct 2022

Wiki-workshop after February 2022 was held on 12th October 2022 at TRVS building in Rommen, Oslo The working group for the project, “Et mangfold av historier – norsk-timelines historie“ (A diversity of stories: Norwegian-Tamil history) on Lokalhistoriewiki.no at the National Library of Norway invited Tamil organisations in Oslo and the surrounding area to engage andContinue reading “Wiki Workshop – Oct 2022”

Invitasjon: Wikiverksted, Oslo

Det er tid for neste wikiverksted med sosial treff Arbeidsgruppen for prosjektet, “Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie” på Lokalhistoriewiki.no ved Nasjonalbiblioteket inviterer tamilske organisasjoner i Oslo og omegn til å engasjere og motivere sine medlemmer til å delta i denne dugnaden. Bidra i dokumentering og bevaring som vil bli en verdifull og givende kulturarvContinue reading “Invitasjon: Wikiverksted, Oslo”