ஏப்ரல் 2023 இல் தமிழ் சமூகத்துடனான வீக்கித் தகவல் சந்திப்புகள்

தமிழ். English. 01.04.2023 – துறும்சோ தமிழர்கள் (தமிழ் சங்கம், துறும்சோ) நோர்வே தேசிய நூலகத்தில் உள்ள Lokalhistoriewiki.no இல் நடைபெறும் தமிழ் செயல்திட்டத்திற்கான பணிக்குழுவிலிருந்து ஒரு பிரதிநிதி சனிக்கிழமை 01. ஏப்ரல் 2023 அன்று துறும்சோ வாழ் தமிழர்களைச் சந்தித்தார். கூட்டத்தில், தமிழ் செயல்திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் (https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside) :Tamilsk_historie_og_kultur) மற்றும் DiasporA Tamil Archives (DTA) இன் பங்கு குறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தமிழ் செயல்திட்டமானது, Lokalhistoriewiki.no என்ற இணையதளத்தில் களஞ்சியக் கட்டுரைகள் மற்றும்Continue reading “ஏப்ரல் 2023 இல் தமிழ் சமூகத்துடனான வீக்கித் தகவல் சந்திப்புகள்”

Wiki information meetings with Tamil society in April 2023

தமிழ். English. 01.04.2023 – Tamils in Tromsø (Tamil Sangam in Tromsø) A representative from the working group for the Tamil project at Lokalhistoriewiki at the National Library of Norway met Tamils in Tromsø on Saturday 01. April 2023. At the meeting, information about the Tamil project (https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Tamilsk_historie_og_kultur) and the role of DiasporA Tamil Archives (DTA)Continue reading “Wiki information meetings with Tamil society in April 2023”