வீக்கிப் பட்டறை – ஒக்டோபர் 2022

பெப்ரவரி 2022 க்குப் பின்னர் வீக்கிப் பட்டறை 12. ஒக்டோபர் 2022 அன்று ஒசுலோ, றொம்மனில் அமைந்துள்ள தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் (TRVS) கட்டடத்தில் நடைபெற்றது தேசிய நூலகத்தில் உள்ள Lokalhistoriewiki.no இல் நடைபெறும் “Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie” (ஒரு பன்முகம் மிக்க கதைகள் – நோர்வேயிய தமிழர்களின் வரலாறு) என்ற செயல்திட்டத்திற்கான பணிக்குழு, ஒஸ்லோ மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள தமிழ் அமைப்புகளை அழைத்தது. அதனூடாக தங்கள்Continue reading “வீக்கிப் பட்டறை – ஒக்டோபர் 2022”

Wiki Workshop – Oct 2022

Wiki-workshop after February 2022 was held on 12th October 2022 at TRVS building in Rommen, Oslo The working group for the project, “Et mangfold av historier – norsk-timelines historie“ (A diversity of stories: Norwegian-Tamil history) on Lokalhistoriewiki.no at the National Library of Norway invited Tamil organisations in Oslo and the surrounding area to engage andContinue reading “Wiki Workshop – Oct 2022”