′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 6

ஆவணகத்தில் ஆவணங்களை ஆவணப்படுத்தல் நோர்வே வாழ் தமிழர்களின் ஆவணங்கள் என்று 1970கள், 1980கள் மற்றும் 1990 களில் உருவாக்கப்பட்டவையே நோர்வேயிய ஆவணகங்களில் (archive institution/ archive depot) உள்ளன. அவை «Redd Barna» (சிறுவர்களின் நலனை மையப்படுத்திய நோர்வேயிய தன்னார்வ அமைப்பு), «Innvandreretaten» (புலம்பெயர்வோர் நிர்வாகம்), «tolkeseksjonen» (பொழிபெயர்ப்புப் பிரிவு/ interpreting section), «Flyktning og Innvandreretaten» (அகதிகள் மற்றும் குடிவரவு சேவை) (குடிவரவு சேவை மற்றும் புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் அகதிகளுக்கான செயலகம் ஆகியவற்றின் இணைப்பு). இதோடுContinue reading “′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 6″

What is «ஆவணம்» – 6

Preserving archival materials at archive depot/ archival institution The only available archive of Tamils at archival institutions is from the 1970s, ’80s and ’90s. They are archived after «Redd Barna » (Save the Children Norway – Norwegian NGO), «Innvandreretaten», (immigrant Administration ) «tolkeseksjonen» (interpreting section), «Flyktning og Innvandreretaten» (Refugee and the Immigration Service ) (aContinue reading “What is «ஆவணம்» – 6”

′′ஆவணம்” என்றால் என்ன? – 1

13. யூன் 2020 அன்று “நோர்வே வாழ் தமிழர் ஆவணம்” எனும் முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. அனைவருக்கும் வணக்கம், கடந்த ஓரிரு வருடங்களாக உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்கள் மத்தியில் ஆவணக்காப்பு பற்றிய ஒர் புதிய அதிர்வலை அல்லது ஒரு பொதுச் சிந்தனை காணப்படுகின்றது. அவர்கள் பல்வேறு வலைத்தளங்களிலும் சமூக ஊடகங்களிலும் தங்கள் கதைகளை உலகுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற தூண்டுதலுக்கு உள்ளாக்கப்படுவதை காணக்கூடியதாக உள்ளது. அவர்கள் தங்கள் கதைகளை பாதுகாக்கவும்Continue reading “′′ஆவணம்” என்றால் என்ன? – 1″

What is «ஆவணம்»? – 2

This post is based on the original post at the Facebook page, “Archive of Tamils in Norway”, on 16th June 2020. Why do Tamils lack knowledge or awareness about the archive?Archaeological evidence from Keezhadi dates the Sangam era and the Tamil script “Tamil-Brahmi” around 300 years further back than 3rd Century BC. That means thatContinue reading “What is «ஆவணம்»? – 2”

′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 3

21. யூன் 2020 அன்று “நோர்வே வாழ் தமிழர் ஆவணம்” எனும் முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. ஏன் தமிழ் அமைப்புகள் பதிவுகளை உருவாக்க வேண்டும்? பயணத்தின் போது கப்பலில் இருந்த புகைப்படக் கலைஞன் ஓலே ஃப்ரைல் பேக்கர் (Ole Friele Backer). (மூலத்தலைப்பு, திகதி 04.07.1944). புகைப்படக் கலைஞர் அறியப்படவில்லை, NTBs krigsarkiv, RA/PA-1209/U/Uk/0223. பதிவேடு என்பது ஒரு நிறுவன கட்டமைப்பின் செயற்பாடுகளை கண்காணிப்பதற்கான ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறைமை ஆகும்.ஒருContinue reading “′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 3″

What is «ஆவணம்»? – 3

This post is based on the original post on the Facebook page, “Archive of Tamils in Norway”, on 21st June 2020. Why should Tamil organisations keep records? Photographer Ole Friele Backer was on board the ship during the voyage. (Original caption, dated 04.07.1944). Unknown photographer, NTBs krigsarkiv, RA/PA-1209/U/Uk/0223. Record keeping is a systematic way of keepingContinue reading “What is «ஆவணம்»? – 3”

′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 4

25. யூன் 2020 அன்று “நோர்வே வாழ் தமிழர் ஆவணம்” எனும் முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. ஆவணப் பொருட்கள் (archival materials) என்றால் என்ன? நோர்வே ஆவணக்காப்பகச் சட்டத்தின்படி, ஒரு ஆவணம் என்பது «எதிர்கால வாசிப்பிற்காக, கேட்டலுக்காக, காண்பிப்பிற்காக அல்லது பரிமாற்றத்திற்காக ஒரு ஊடகத்தில் பதியப்படும் தர்க்கரீதியாக வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்கள்» (“ei logisk avgrensa inforasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lyding,Continue reading “′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 4″

What is «ஆவணம்»? – 4

This post is based on the original post on the Facebook page, “Archive of Tamils in Norway”, on 25th June 2020. What is archival material? According to Norwegian archival law, a document is a logically defined amount of information stored on a medium for later reading, listening, displaying or transmission (“ei logisk avgrensa informasjonsmengd somContinue reading “What is «ஆவணம்»? – 4”

′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 5

03. யூலை 2020 அன்று “நோர்வே வாழ் தமிழர் ஆவணம்” எனும் முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. எந்த பதிவுகள் ஆவணம் ஆகின்றன? அனைத்துப் பதிவுகளும் ஆவணப் பொருளாக இருக்காது. அடிப்படையில், ஒரு பரிவர்த்தனை அல்லது செயல்முறையின் விளைவாக உருவாக்கப்பட்ட பதிவே ஒரு ஆவணப் பதிவாகிறது.இதை ஓர் தமிழ் அமைப்புச் சூழலில் பார்த்தால்:ஒரு ஆண்டு விழாவை ஏற்பாடு செய்ய ஒரு அமைப்பு (organisation) முடிவு செய்துள்ளது. அமைப்பின் வளர்ச்சியைக் கொண்டாடும் விதமாகContinue reading “′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 5″

What is «ஆவணம்»? – 5

This post is based on the original post on the Facebook page, “Archive of Tamils in Norway”, on 03rd July 2020. Which record become the archive? All records will not be archival material. Basically, a document created as a result of a transaction or a process become an archival record.In the Tamil organisation context: anContinue reading “What is «ஆவணம்»? – 5”