′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 6

ஆவணகத்தில் ஆவணங்களை ஆவணப்படுத்தல்

Sangam.org
ஆவணகம் – சில ஆவணச் சொற்கள்:

Clause (klausul): இரகசியத்தன்மையின் கடமைக்கு உட்பட்ட தகவல்களை பொது அணுகலிலிருந்து தடுத்து வைத்தல்
Access (tilgang) – அணுகல்: ஒரு ஆவணத்தை அடையாளம் கண்டு, பல்வேறு பயன்பாட்டிற்காக ஒரு ஆவணப் பொருளைப் பெற்றுக் கொள்தல்.
Ownership (eierskap) – உரிமை: ஒரு ஆவணத்தின் உரிமையாளர் மற்றும் ஆவண உருவாக்குனர். அது ஒரு தனி நபர், ஒரு அமைப்பு அல்லது ஒரு திணைக்களமாக இருக்கலாம்.

ஆவணகத்தில் ஆவணப்படுத்த இரு ஒழுக்கு முறைவகள்:
  1. ஒப்படைத்தல் (handing over/ avlevering)
  2. வைப்பு (depositing/ deponering)

ஒரு ஆவணகத்தில் ஆவணப் பொருட்களை ஆவணப்படுத்துவதில் உள்ள நன்மைகள்:

  • காகித ஆவணப் பொருட்கள் தண்ணீர், தீ மற்றும் வெப்பநிலை போன்ற இயற்கை அழிவு மற்றும் சிதைவிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டு, ஆவணப்படுத்தப்படும். காலப்போக்கில் வெப்பநிலை மற்றும் காற்று நிலை ஆகியவைகூட ஒரு காகித ஆவணப் பொருளில் உள்ள எழுத்தையும் அதன் காகிதத்தையும் சிதைக்கும்.
  • தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியடையும் பொழுது எண்ணியப் பொருட்கள் (digital materials) வாசித்து விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய தளங்களிற்கு மாற்றப்படும்.
  • சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் வலைத்தளங்களில் ஒரு இடுகையை வெளியிடுவது ஒரு பதிவை (record) உருவாக்குவதற்கான முதல் படியாகும். அந்த பதிவு உங்கள் அல்லது உங்கள் அமைப்பின் செயற்பாட்டை உலகிற்கு அறியப்படுத்தும் செயல் ஆகும். ஆனால் அது ஆவணப்படுத்தல் அல்ல! ஆவணப்படுத்தல் என்பது ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட தளத்தில் அல்லது இடத்தில் சமகால மற்றும் எதிர்கால சந்ததியினர் தமது தேவைக்கேற்ப தாம் தேடும் ஆவணத்தை எளிதாக இனம் கண்டு பாவனைக்கு உட்படுத்துதல் ஆகும். இணையத்தில் பதியும் இடுகைகள் என்பது கடலில் ஒன்றை தேடிக் கண்டுபிடிப்பது போன்றதாகும்.
  • ஒரு வலைத்தளத்தில் ஒன்றை வெளியிடுவது ஒரு பதிவை உருவாக்குவதற்கான முதல் படியாகும். ஆனால் சமூக ஊடகங்களில் இடுகையிடுவது ஒரு பதிவேடு அல்ல. இது உங்கள் செயல்பாடுகளை உலகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் முறைமை. வலைத்தளத்தில் உள்ள பதிவுகளையும் சமூக ஊடகங்களில் பகிரலாம். இந்தப் பகிர்வுகள் உங்கள் அல்லது உங்களது அமைப்பின் செயற்பாட்டை உலகிற்கு அறியப்படுத்தும் செயல் ஆகும். ஆனால் அது ஆவணப்படுத்திப் பாதுகாத்தல் அல்ல! வலைத்தளங்களை ஆவணப்படுத்திப் பாதுகாக்க முடியும். ஆனால் சமூக ஊடகங்களில் பதியப்பபடும் பதிவுகள் ஆவணப்படுத்திப் பாதுகாப்பது சவாலானவை. ஆவணப்படுத்தல் என்பது ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட தளத்தில் அல்லது இடத்தில் சமகால மற்றும் எதிர்கால சந்ததியினர் தமது தேவைக்கேற்ப தாம் தேடும் ஆவணத்தை எளிதாக இனம் கண்டு பாவனைக்கு உட்படுத்துதல் ஆகும். சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் இணையத்தில் பதியும் இடுகைகள் என்பது கடலில் ஒன்றை தேடிக் கண்டுபிடிப்பது போன்றதாகும்.

ஆவணகத்தில் ஆவணப்படுத்தலாமா? இல்லையா?


மேற்கோள்கள்:

படத்திற்கான மேற்கோள்:

புதுப்பிப்பு│Update: 24.11.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: