′′ஆவணம்” என்றால் என்ன? – 1

“ஆவணம்” என்றால் என்ன? – பகுதி 1: சொற்கூறுகளைப் பற்றிய பொதுவான புரிதல் உருவாக்குதல்:

இந்த படத்தின் அடிப்படையில் எனது அடுத்தடுத்த இடுகைகள் அமையும்.

சொற்கூறுகள் (Terms):

  • “Record” என்றால் “பதிவு”, “ஏடு”
  • “Record keeping” என்றால் “பதிவேடு செய்தல்”.
  • “Record management” என்றால் “பதிவேட்டு முகாமை”.
  • “Archive” என்றால் “ஆவணகம்”/ “ஆவணக்காப்பகம்”.
  • “Document” என்றால் “ஆவணம்”.
  • Documenting/ Archiving என்றால் “ஆவணப்படுத்தல்”.
தமிழரிடத்தில் சொற்கூறுகளின் பாவனை:

புதுப்பிப்பு│Update: 24.11.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: