′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 6

ஆவணகத்தில் ஆவணங்களை ஆவணப்படுத்தல் நோர்வே வாழ் தமிழர்களின் ஆவணங்கள் என்று 1970கள், 1980கள் மற்றும் 1990 களில் உருவாக்கப்பட்டவையே நோர்வேயிய ஆவணகங்களில் (archive institution/ archive depot) உள்ளன. அவை «Redd Barna» (சிறுவர்களின் நலனை மையப்படுத்திய நோர்வேயிய தன்னார்வ அமைப்பு), «Innvandreretaten» (புலம்பெயர்வோர் நிர்வாகம்), «tolkeseksjonen» (பொழிபெயர்ப்புப் பிரிவு/ interpreting section), «Flyktning og Innvandreretaten» (அகதிகள் மற்றும் குடிவரவு சேவை) (குடிவரவு சேவை மற்றும் புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் அகதிகளுக்கான செயலகம் ஆகியவற்றின் இணைப்பு). இதோடுContinue reading “′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 6″

What is «ஆவணம்» – 6

Preserving archival materials at archive depot/ archival institution The only available archive of Tamils at archival institutions is from the 1970s, ’80s and ’90s. They are archived after «Redd Barna » (Save the Children Norway – Norwegian NGO), «Innvandreretaten», (immigrant Administration ) «tolkeseksjonen» (interpreting section), «Flyktning og Innvandreretaten» (Refugee and the Immigration Service ) (aContinue reading “What is «ஆவணம்» – 6”