′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 5

03. யூலை 2020 அன்று “நோர்வே வாழ் தமிழர் ஆவணம்” எனும் முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. எந்த பதிவுகள் ஆவணம் ஆகின்றன? அனைத்துப் பதிவுகளும் ஆவணப் பொருளாக இருக்காது. அடிப்படையில், ஒரு பரிவர்த்தனை அல்லது செயல்முறையின் விளைவாக உருவாக்கப்பட்ட பதிவே ஒரு ஆவணப் பதிவாகிறது.இதை ஓர் தமிழ் அமைப்புச் சூழலில் பார்த்தால்:ஒரு ஆண்டு விழாவை ஏற்பாடு செய்ய ஒரு அமைப்பு (organisation) முடிவு செய்துள்ளது. அமைப்பின் வளர்ச்சியைக் கொண்டாடும் விதமாகContinue reading “′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 5″

What is «ஆவணம்»? – 5

This post is based on the original post on the Facebook page, “Archive of Tamils in Norway”, on 03rd July 2020. Which record become the archive? All records will not be archival material. Basically, a document created as a result of a transaction or a process become an archival record.In the Tamil organisation context: anContinue reading “What is «ஆவணம்»? – 5”