′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 3

21. யூன் 2020 அன்று “நோர்வே வாழ் தமிழர் ஆவணம்” எனும் முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. ஏன் தமிழ் அமைப்புகள் பதிவுகளை உருவாக்க வேண்டும்? பயணத்தின் போது கப்பலில் இருந்த புகைப்படக் கலைஞன் ஓலே ஃப்ரைல் பேக்கர் (Ole Friele Backer). (மூலத்தலைப்பு, திகதி 04.07.1944). புகைப்படக் கலைஞர் அறியப்படவில்லை, NTBs krigsarkiv, RA/PA-1209/U/Uk/0223. பதிவேடு என்பது ஒரு நிறுவன கட்டமைப்பின் செயற்பாடுகளை கண்காணிப்பதற்கான ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறைமை ஆகும்.ஒருContinue reading “′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 3″

What is «ஆவணம்»? – 3

This post is based on the original post on the Facebook page, “Archive of Tamils in Norway”, on 21st June 2020. Why should Tamil organisations keep records? Photographer Ole Friele Backer was on board the ship during the voyage. (Original caption, dated 04.07.1944). Unknown photographer, NTBs krigsarkiv, RA/PA-1209/U/Uk/0223. Record keeping is a systematic way of keepingContinue reading “What is «ஆவணம்»? – 3”