வீக்கிப் பட்டறை – ஒக்டோபர் 2022

பெப்ரவரி 2022 க்குப் பின்னர் வீக்கிப் பட்டறை 12. ஒக்டோபர் 2022 அன்று ஒசுலோ, றொம்மனில் அமைந்துள்ள தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் (TRVS) கட்டடத்தில் நடைபெற்றது தேசிய நூலகத்தில் உள்ள Lokalhistoriewiki.no இல் நடைபெறும் “Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie” (ஒரு பன்முகம் மிக்க கதைகள் – நோர்வேயிய தமிழர்களின் வரலாறு) என்ற செயல்திட்டத்திற்கான பணிக்குழு, ஒஸ்லோ மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள தமிழ் அமைப்புகளை அழைத்தது. அதனூடாக தங்கள்Continue reading “வீக்கிப் பட்டறை – ஒக்டோபர் 2022”

Wiki Workshop – Oct 2022

Wiki-workshop after February 2022 was held on 12th October 2022 at TRVS building in Rommen, Oslo The working group for the project, “Et mangfold av historier – norsk-timelines historie“ (A diversity of stories: Norwegian-Tamil history) on Lokalhistoriewiki.no at the National Library of Norway invited Tamil organisations in Oslo and the surrounding area to engage andContinue reading “Wiki Workshop – Oct 2022”

அழைப்பிதழ்: வீக்கிப் பட்டறை, ஒசுலோ

இது சமூகச் சந்திப்புடன் கூடிய அடுத்த வீக்கிப் பட்டறைக்கான நேரம் தேசிய நூலகத்தில் உள்ள Lokalhistoriewiki.no இல் நடைபெறும் “Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie” (ஒரு பன்முகம் மிக்க கதைகள் – நோர்வேயிய தமிழர்களின் வரலாறு) என்ற செயல்திட்டத்திற்கான பணிக்குழு, ஒஸ்லோ மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள தமிழ் அமைப்புகளை அழைக்கின்றது. அதனூடாக தங்கள் உறுப்பினர்களை இந்த சமூக முயற்சியில் ஈடுபடவும் ஊக்குவிக்கவும் அழைக்கிறது. நோர்வேயில் உள்ள நிகழ்கால மற்றும் எதிர்காலContinue reading “அழைப்பிதழ்: வீக்கிப் பட்டறை, ஒசுலோ”

Invitasjon: Wikiverksted, Oslo

Det er tid for neste wikiverksted med sosial treff Arbeidsgruppen for prosjektet, “Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie” på Lokalhistoriewiki.no ved Nasjonalbiblioteket inviterer tamilske organisasjoner i Oslo og omegn til å engasjere og motivere sine medlemmer til å delta i denne dugnaden. Bidra i dokumentering og bevaring som vil bli en verdifull og givende kulturarvContinue reading “Invitasjon: Wikiverksted, Oslo”

Invitasjon: Bidra til å skrive norsk-tamilsk lokalhistorie

There is an ongoing Tamil project at Lokalhistoriewiki.no at the National Library.
Hereby we would like to share an invitation with you on behalf of the working group for the project, “A diversity of stories – Norwegian-Tamil history”.
28.08.2022

அழைப்பிதழ்: நோர்வே-தமிழ் உள்ளூர் வரலாற்றை எழுதுவதற்கு பங்களிக்கவும்

There is an ongoing Tamil project at Lokalhistoriewiki.no at the National Library.
Hereby we would like to share an invitation with you on behalf of the working group for the project, “A diversity of stories – Norwegian-Tamil history”.
28.08.2022

Wiki stand @ Annai Poopathi Tamil Cultural Centre´s 30th anniversary

Lokalhistoriewiki.no stand at 30th anniversary of Annai Poopathi Tamil Cultural Center.
30th April 2022.

Wiki-stand @ Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senters 30-årsjubileum

Lokalhistoriewiki.no stand at 30th anniversary of Annai Poopathi Tamil Cultural Center.
30th April 2022.

பூம்பனிப்பனை @ Lokalhistoriewiki.no

rwegians for present and future generations in Norway, where anyone can retrieve at any time, and while developing their social and learning skills.

Snøfnuggpalmen @ Lokalhistoriewiki.no

I denne vinterferien har ungdommer tatt skriving som et verktøy og metode for å fortelle historiene til norsk-tamilere for nåværende og fremtidige generasjoner i Norge, samtidig som de utvikler deres sosiale og læringsferdigheter.