அழைப்பிதழ்: வீக்கிப் பட்டறை, ஒசுலோ

இது சமூகச் சந்திப்புடன் கூடிய அடுத்த வீக்கிப் பட்டறைக்கான நேரம் தேசிய நூலகத்தில் உள்ள Lokalhistoriewiki.no இல் நடைபெறும் “Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie” (ஒரு பன்முகம் மிக்க கதைகள் – நோர்வேயிய தமிழர்களின் வரலாறு) என்ற செயல்திட்டத்திற்கான பணிக்குழு, ஒஸ்லோ மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள தமிழ் அமைப்புகளை அழைக்கின்றது. அதனூடாக தங்கள் உறுப்பினர்களை இந்த சமூக முயற்சியில் ஈடுபடவும் ஊக்குவிக்கவும் அழைக்கிறது. நோர்வேயில் உள்ள நிகழ்கால மற்றும் எதிர்காலContinue reading “அழைப்பிதழ்: வீக்கிப் பட்டறை, ஒசுலோ”

Wiki stand @ Annai Poopathi Tamil Cultural Centre´s 30th anniversary

Lokalhistoriewiki.no stand at 30th anniversary of Annai Poopathi Tamil Cultural Center.
30th April 2022.

Wiki-stand @ Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senters 30-årsjubileum

Lokalhistoriewiki.no stand at 30th anniversary of Annai Poopathi Tamil Cultural Center.
30th April 2022.

பூம்பனிப்பனை @ Lokalhistoriewiki.no

rwegians for present and future generations in Norway, where anyone can retrieve at any time, and while developing their social and learning skills.

Snøfnuggpalmen @ Lokalhistoriewiki.no

I denne vinterferien har ungdommer tatt skriving som et verktøy og metode for å fortelle historiene til norsk-tamilere for nåværende og fremtidige generasjoner i Norge, samtidig som de utvikler deres sosiale og læringsferdigheter.

Wikiverksted ved Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter, Rommen

Av Thivanuya Chandramohan Hovedoppgaven til Lokalhistoriewiki er å utforske forskjellige lokale tradisjoner som ikke alle vet om. En arbeidsgruppe ved Lokalhistoriewiki har nemlig tatt et grep innenfor Tamilsk kultur og historie.  Det er faktisk elever på Annai Poopathi Tamilsk Kultur senter i Rommen, som frivillige sitter og planlegger artikler. Den 21. oktober 2021, arrangerte arbeidsgruppenContinue reading “Wikiverksted ved Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter, Rommen”

Wiki Workshop at Annai Poopathi Tamil Cultural Center, Rommen

By Thivanuya Chandramohan in Norwegian The main task of the Lokalhistoriewiki (Local history wiki) is to explore different local traditions that are not known by everyone. A working group at Lokalhistoriewiki.no has taken a measure on Tamil culture and history. In fact, there are students at the Annai Poopathi Tamil Cultural Center in Rommen inContinue reading “Wiki Workshop at Annai Poopathi Tamil Cultural Center, Rommen”

அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம், றொம்மன் வளாகத்தில் வீக்கிப் பட்டறை

நோர்வேயிய மொழியில் திவனுயா சந்திரமோகன் அனைவரும் அறிந்திடாத பல்வேறு உள்ளூர் மரபுகளை பதிவு செய்வதே உள்ளூர் வரலாற்று வீக்கியின் முக்கிய பணியாகும். தமிழ் பண்பாடு மற்றும் வரலாறு குறித்த பணியை Lokalhistoriewikiயில் ஒரு பணிக்குழு எடுத்துள்ளது. அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் றொம்மன் வளாகத்தின் மாணவர்கள் தன்னார்வலர்களாக இங்கு அமர்ந்து கட்டுரைகளைத் திட்டமிடுகின்றனர். 21 ஒக்டோபர் 2021 அன்று,  «Et mangfold av historier: norsk-tamilenes historier» (ஒரு பன்முகத்தன்மையான கதைகள்: நோர்வே-தமிழர்களின் கதைகள்) திட்டத்திற்கான பணிக்குழுContinue reading “அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம், றொம்மன் வளாகத்தில் வீக்கிப் பட்டறை”