வாய்மொழி வரலாறு

வாய்மொழி வரலாறு: அனுகூலங்கள், பிரதிகூலங்கள்

அனுகூலங்கள்:
 • வாய்மொழி வரலாறு அழிந்துபோகும் ஆபத்தில் இருக்கும் மற்றும் ஆவணமற்ற வரலாறுகளை காப்பாற்றுவதற்கான சிறந்த வழிமுறை ஆகும்.
 • தங்களால் எழுத முடியாத நபர்களுக்கும், வேறு வழிகளில் ஆவணப்படுத்தப்படாத கதைகளுக்கும் குரல் கொடுக்கும் ஒரு வழிமுறை ஆகும்.
 • வாய்மொழி வரலாற்றில் தங்கள் சொந்த கதைகளைச் சொல்லும் நபர்கள் கூறப்படும் தலைப்பு அல்லது கருப்பொருளைப் பற்றி தங்களது முன்னோக்குகளையும் கூறுவார்கள்.
 • ஒரு ஒலி அல்லது ஒளி வடிவிலான வரலாற்றில் சம்பந்தப்பட்ட நபர் கூறும் வரலாறு, 50 மற்றும் 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் அந்த குறிப்பிட்ட காலம், நேரத்தைப் பற்றி இயன்ற அளவு நெருக்கமான தொடபையும் பிரதிநிதித்துவத்தையும் (contact and representaion) அளிக்கும்.
 • ஒலி அல்லது ஒளி வடிவிலான வரலாறு எழுத்துரு வடிவ வரலாறுகள் கொடுக்காத மற்றொரு பரிமாணத்தை தரும்.
 • ஒரு 50 ஆண்டுகால வரலாற்றை எழுதுவதை விட, பல தசாப்த கால வரலாற்றை ஒலி அல்லது ஒளி வடிவில் பதிவுகளாக செய்வது நேர மிச்சப்படுத்தலாக இருக்கும்.
 • கடந்த காலத்தை பதிவு செய்து அக்காலத்தில் இருந்த தலைப்பு, நபர், பொருள், காலச் சூழல் போன்றவற்றின் ஓர் கண்ணோட்டத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள ஒரு பயனுள்ள வழிமுறை ஆகும்.
 • வரலாற்றை வாசித்து அறிந்து கொள்ள முடியாதவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த மாற்று வழி ஆகும்.
பிரதிகூலங்கள்:
 • நேர்காணப்படும் நபர் அவரது நினைவகத்தை இழக்கக்கூடும்.
 • விவரங்களின் துல்லியம் பலவீனமடையக்கூடும்.
 • நேர்காணப்படும் நபர் அவர்கள் உண்மையாக அடைந்த அடைவுகளை விட அவர்கள் அடைய விரும்பியதைக் கூறக்கூடும்.
 • சிலர் நேர்மறையான சாதனைகளைப் பற்றி மட்டுமே பேசுவார்கள். பின்னடைவுகள் மற்றும் சவால்களைப் பற்றி பேசுவதைத் தவிர்ப்பார்கள்.
 • வாய்மொழி வரலாறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரலாற்றுச் சேகரிப்பை உருவாக்கக்கூடும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: