பெயர்ப்பட்டியல் வலைப்பதிவு: முள்ளிவாய்க்கால்

ஒரு பெயர்ப்பட்டியல் வலைப்பதிவு (catablog) பக்கம் முள்ளிவாய்க்கால் தமிழ் இனப்படுகொலைக்குச் சமர்ப்பணம். முள்ளிவாய்க்கால் பெயர்ப்பட்டியல் வலைப்பதிவு (catablog) பக்கத்திற்கான தொகுத்தல் பணி 21. பெப்ரவரி 2022 அன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது. முள்ளிவாய்க்கால் பெயர்ப்பட்டியல் வலைப்பதிவு (catablog) பக்கத்தின் முதன்மை தொகுப்பாளர்: மதுஷியா பிரபாகரன்.

Catablog: Mullivaykkal

A catablog page with resources dedicated to Mullivaykkal Tamil Genocide. The process of compiling for the catablog page of Mullivaykkal started on 21st February 2022. We welcome all contributions to developing this page further.
The main compiler of the Mullivaykkal catablog page: Mathushiya Pirabaharan.

முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி

மே 2009க்குப் பின்னர், கஞ்சி எனும் உணவுப் பண்பாடு முள்ளிவாய்க்கால் தமிழ் இனவழிப்பில் உயிர் பிழைப்புக்கான அடையாள உணவாக மாறியுள்ளது – முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி.

Mullivaykkal Kanji – Kanci

. After May 2009, the food culture of Kanci has become the symbolic food for the survival of the Mullivaykkal Tamil Genocide in May 2009 – Mullivaykkal kanci (முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி).