“சிறுவர் மற்றும் சிறுவர் கதைகள்”: எமது நாள் 2023 கண்காட்சிக்கு பங்களியுங்கள்

Exhibition: «Tamil-Norwegian women in a male-dominated world».
Sathiaruby Sivaganesh.