நன்றி OsloMet பல்கலைக்கழகம்

புலம்பெயர் தமிழ் சுவடிகள் காப்பகங்களின் (DiasporA Tamil Archives DTA) இரண்டு வருடப் பயணம் அதை ஒரு இணையவழி வள மையமாகவும் சமூகக்குழுச் சுவடிகள் (community archives) தளமாகவும் மாற்றியுள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்டு இலைதளிர் காலத்தில் இருந்து, ஒசுலோ மெட்ரோபொலிட்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் (Oslo Metropolitan University) நோர்வேயில் ஒரு சமூகக்குழுச் சுவடிகளின் (community archives) உதாரணமாக இந்த இணையவழித் தளம் கற்பிக்கப்படுகிறது. இன்று DTA ஆனது Oslomet பல்கலைக்கழகத்தில் வருகை விரிவுரையாளராகப் (visiting lecturer) பங்கேற்றுContinue reading “நன்றி OsloMet பல்கலைக்கழகம்”

Thank you OsloMet University

The two years journey of DiasporA Tamil Archives (DTA) has made it into an online resource centre and community archives platform. Since the spring of 2022, the online platform has been taught as an example of community archives in Norway at Oslo Metropolitan University (OsloMet). Today DTA participated as a guest lecturer at Oslomet andContinue reading “Thank you OsloMet University”