ஆவணப்படுத்தல்: ஆளுகை

DsporA Tamil Archive இன் முதல் காணொளி நேர்காணல் ஆண்டம் மீடியா, ஒசுலோவால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அது 16 செப்டம்பர் 2020 அன்று வலையொளியில் வெளியிடப்பட்டது. அண்டம் மீடியாவின் நேர்காணல், “தமிழர் தம்மை ஆவணப்படுத்த முன் வரவேண்டும்“, இரண்டு வெவ்வேறு தலைப்புகளை பார்வையிட்டது. ஒருபுறம் ஆவணப்படுத்தல். மறுபுறம் புலம்பெயர் தேசத்தில் தமிழ் மொழி. இந்தக் கட்டுரை நேர்காணலுக்கு பொது மக்களிடமிருந்து கிடைத்த கருத்துகளை பார்வையிடவுள்ளது. ஆவணப்படுத்தல் ஒரு செயல்முறை ஆகும். இந்த செயல்முறையின் முதன்மை நோக்கம் நிர்வாக ஒழுங்கைContinue reading “ஆவணப்படுத்தல்: ஆளுகை”

Documentation: Governance

The first video interview of DsporA Tamil Archive by Andam Media, Oslo was published on 16th September 2020 on YouTube. The interview, “தமிழர் தம்மை ஆவணப்படுத்த முன் வரவேண்டும்“(Tamils need to come forward to document themselves), by Andam Media, covered two different topics. Documentation and archiving on one side and Tamil language in the diaspora on theContinue reading “Documentation: Governance”