யாழ் பொது நூலக எரிப்பு

கூட்டு நினைவகம் ஒரு சுவடிகள் காப்பகம் (archive), நூலகம் அல்லது அருங்காட்சியகம் பல்வேறு வகையான சுவடிகள் (ஆவணங்கள்) மற்றும் கலைப்பொருட்களை கையகப்படுத்தலாம் – சமகால பதிவுகள், வரலாற்று சுவடிகளாக மாறும் – அவையே சுவடிகள் (archives). அவை தகவல் (information) அல்லது ஆதாரங்களின் (evidence) முதன்மை மூலங்களாக இருக்கலாம். இந்த நிறுவனங்களில் உள்ள சுவடிகள் ஜனநாயகமயமாக்கலுக்கு பங்களிக்கின்றன. அதோடு தனிநபர்கள், குழுக்கள், அமைப்புகள் மற்றும் தேசியத்திற்கான தகவல் உரிமையை வலுப்படுத்துகின்றன. இது அடிப்படை மனித உரிமைகளில் ஒன்றாகும்Continue reading “யாழ் பொது நூலக எரிப்பு”

Burning of Jaffna Public Library

Collective Memory An archive, library or museum can have an acquisition of various kinds of documents and artefacts – they are contemporary documentation that becomes historical documentation – the archives. They can be the primary sources of information or evidence. The archives at these institutions contribute to increased democratisation and strengthen the right to informationContinue reading “Burning of Jaffna Public Library”