கனடாவில் ஆவணப்படுத்தலில் தமிழர்கள் முன்முயற்சி எடுத்துள்ளனர்

படம்: wikipedia
  1. ஒப்படைத்தல் (handing over/ avlevering)
  2. வைப்பு (depositing/ deponering)

“ஆவணங்கள் இருப்பிற்கான சான்றுகள்.”

DsporA Tamil Archive

புதுப்பிப்பு│Update: 01.12.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: