நோர்வே தேசிய நூலகம்: ஒப்படைப்புக் கடமை (Pliktavlevering)

உலகில் பழமையான மொழிகளில் ஒன்று தமிழ் மொழி ஆகும். ஆனால் நோர்வேயிய பொது நூலகங்களில் இந்த பண்டைய மொழியின் பிரதிநிதித்துவம் கவலைக்குரிய நிலையில் உள்ளது. நோர்வே தேசிய நூலகம் (Nasjonalbiblioteket – NB) ஒரு நோர்வேயிய அரச நிறுவனம் ஆகும். இது நோர்வேயில் வெளியிடப்படும் அனைத்து விதமான வெளியீடுகள்  மற்றும் தயாரிப்புகளை பேணிப் பாதுகாக்கும் பணியைக் கொண்டுள்ளது. இது நோர்வேயிய ஒப்படைப்புக் கடமைச் («pliktavlevering» – legal deposit) சட்டத்தின் அடிப்படையில் அனைத்து விதமான ஊடங்களில் வெளியாகும்Continue reading “நோர்வே தேசிய நூலகம்: ஒப்படைப்புக் கடமை (Pliktavlevering)”

The National Library of Norway: Legal Deposit (Pliktavlevering)

Tamil is one of the oldest languages in the world. But there is a poor representation of this ancient language at Norwegian public libraries. National Library of Norway (NB) has the assignment of legal deposit of all Norwegian publications and productions regardless of medium. This institution has the responsibility for preserving all types of publicationsContinue reading “The National Library of Norway: Legal Deposit (Pliktavlevering)”