தேசிய மலர்: கார்த்திகைப் பூ

ஆக்கம்: மதுசியா பிரபாகரன் மற்றும் சாம்பவி வேதநாதன் Colvhivacaceae எனும் தாவரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 12 இனங்களில் கார்த்திகைப் பூ / காந்தள் (Gloriosa lily) ஒன்றாகும். அது ஆஸ்திரேலியாவைத் தவிர தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியாவின் வெப்பமண்டலப் பகுதிகளில் இயற்கையாக வளர்கின்றன. இந்த மலர் “the flame lily” என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் தாவரவியல் பெயர் Liliacea Glory lily அல்லது Gloriosa superba ஆகும். ஆப்பிரிக்கா மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு பண்பாடுகளில் இந்த தாவரத்தின்Continue reading “தேசிய மலர்: கார்த்திகைப் பூ”

National Flower: Gloriosa Lily

By Mathushiya Pirabaharan and Sambavi Vethanathan Gloriosa lily (காந்தள் – Kaanthal / கார்திகைப் பூ – Karthigai poo) is one of the 12 species belonging to the plant family Colvhivacaceae. They grow naturally in tropical areas of South Africa and Asia, in addition to Australia. The flower is also better known as “the flame lily”. TheContinue reading “National Flower: Gloriosa Lily”