“ஆவணம்”: இந்த சொல்லின் பரவலான பயன்பாடு

ஆவணம் என்பது ஒரு அறிவு (knowledge) மற்றும் தகவலுக்கான (information) முதன்மை ஆதார மூலம் ஆகும். “Archive” எனும் ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் உள்ளன. “Archive” என்பதற்கான நோர்வேயியச் சொல் “arkiv” ஆகும். இச்சொல் பின்வரும் அர்த்தங்களைக் குறிக்கும்: ஆவணப் பொருள் / ஆவணம் ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள ஆவணப் பிரிவு அல்லது ஆவணச் சேவை ஆவணப் பொருட்களை/ ஆவணங்களை பத்திரப்படுத்தி வைக்கும் ஒரு இடம்/ அறை ஆவணக்காப்பு நிறுவனம்/ ஆவணகம்/ ஆவணக்காப்பகம் “Archival document”Continue reading ““ஆவணம்”: இந்த சொல்லின் பரவலான பயன்பாடு”

“ஆவணம்” (Aavanam): widespread usage of the term

The Archive is the primary source of knowledge and information. The term “archive” has a different meaning based on the context. The Norwegian term for “archive” is “arkiv” and it can refer to: archival document archive division or archive service in an organisation a place or room where archival document are stored archival institution/ archiveContinue reading ““ஆவணம்” (Aavanam): widespread usage of the term”