நோர்வேயில் வேர்விட்ட விழுதுகள்

“Tamilenes liv og historie i Norge 1956-2016” (2016)
Book – Norwegian Tamil migration.
Umapalan Sinnadurai