சிலோனிலிருந்து ஔக்ரா வரை

“Aukra bruk”. Photo by Eilif Næss. The picture is from the archive of the newspaper, “Tidens Krav”, from the period of 1970-1994. Now this photo is in Nordmøre museum’s photo collection. (digitaltmuseum.no)

படம்: பூலோகநாதன் நடராஜாவின் தனிநபர் சுவடிகள் சேகரம்  (personal archives)
“Fra Ceylon til Aukra” (ஆண்டு தெரியவில்லை, அநேகமாக “Romsdals Budstikke”). இடது பக்கம் நாகராசா மற்றும் வலது பக்கம் பூலோகநாதன். பூலோகநாதனிடமிருந்து எண்ணிமப் படமாகப் பெறப்பட்டது. நாகராசாவுடனான உரையாடலின் அடிப்படையில் அவர்கள் “Aukra bruk” இல் பணி ஆரம்பித்து சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு நேர்காணல் காணப்பட்டனர்.

மேற்கோள்:

2 அன்ரெனி இராஜேந்திரம் 1956 இல் நோர்வேக்கு வந்த முதல் ஈழத் தமிழர்.

3«பயண வவுச்சர்» (travel voucher) ஒரு காரணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டுப் பெறப்படும் பயண அனுமதி.


பொறுப்புத் துறப்பு:
தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஆவணங்களின் பற்றாக்குறை, சிதறடிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் அல்லது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுக்கத்தைக் கொண்ட ஆவணங்கள் உள்ளன. இதனால் வாய்மொழி வரலாற்று நேர்காணல்களில் வெளிவரும் வரலாற்றுத் தகவல்களை சரிபார்க்கக்கூடிய ஆவணங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதில் சவால் உள்ளது.
இச்சூழ்நிலையில், புலம்பெயர் தமிழரின் வரலாற்றை எழுதுவது ஒரு மாற்றம் பெறும் செயல்முறையாக (dynamic process) இருக்கலாம். இச்செயல்முறை காலப்போக்கில் ஒரு வரலாற்று எழுத்து வடிவத்தைப் புதுப்பித்து வளர்த்தெடுக்க உந்துகோலாக அமையும். எனவே, இவ்விணையத் தளத்தில் உள்ள தகவல்களில் திருத்தம் தேவைப்பட்டால், சரிபார்க்கக்கூடிய ஆதாரங்களுடன் கருத்துக்களை வழங்கமாறு பொதுமக்களை வரவேற்கின்றோம்.


புதுப்பிப்பு│Update: 24.11.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: