தமிழகம்│Tamil Nadu, India

தமிழரின் ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் ஆவணக்காப்பகப்படுத்தல் செயல்பாடுகளின் விபரப் பட்டியல்
இது தமிழ் சமூக மற்றும் பங்கேற்பு காப்பக செயல்பாடுகளின் (community and participatory archives) ஒரு பட்டியல். உலகளாவிய ரீதியில் நீங்கள் அறிந்த ஏனைய தமிழர் சுவடிகள் சேகரித்தல் மற்றும் காப்பகப்படுத்தல் செயல்பாடுகளின் தகவல்களை எமக்கு அறியத்தாருங்கள்.

TAMILS DOCUMENTATION AND ARCHIVING ACTIVITIES CATALOGUE
This is a catalogue of community and participatory archives activities of Tamils. Please let us know other Tamil documentation and preservation activities around the world to include in this catalogue.

ரோஜா முத்தியா செட்டியார் என்ற தனியார் சேகரிப்பாளரின் தொகுப்பைப் பாதுகாக்கவும், பட்டியலிடவும், விரிவுபடுத்தவும் 1994 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு, இந்தியா.


புச்சேரி தமிழ் அருங்காட்சியகம்Puthuvai Tamil Museum

உருவாக்கம்│Creation: 28.07.2020
புதுப்பிப்பு│Update: 13.01.2022