பிலோமினம்மா ஜோர்ஜ் │Philominamma George

Philominamma George

En Folkehelt går bort i flodbølgen: Philominammah Georg, en politisk biografi. (2005).
பிலோமினம்மா ஜோர்ஜ்: நெஞ்சில் வாழும் பூக்கள். (2006).
நெஞ்சில் நீங்காத நினைவுகள்: நாட்டுப்பற்றாளர் திருமதி பிலோமினம்மா ஜோர்ஜ் ஒரு அரசியற் சரித்திரம். (2014).


உருவாக்கம்│Creation: 19.04.2022
புதுப்பிப்பு│Update: 12.05.2023