ஈழம்: காணோளி │ Eelam: Video

Original title: ஈழம் இலங்கையின் பூர்வீகப் பெயர்?
Title: Eelam, the indigenous name of Ilankai (Sri Lanka)?
எழுத்தாளர்Author: IBC Tamil
ஆண்டுYear: 2020
வெளியீட்டாளர்Publisher: IBC Tamil
இனங்காட்டிIdentifier:
மொழிLanguage: Tamil
வடிவமை│Format: Video
அணுக்கம்│Access: 16.07.2020
விளக்கம்Description:
«ஈழம்» முழுத் தீவான, இப்போதைய, இலங்கையின் (ஸ்ரீலங்கா) பூர்வீக பெயர் .

«Eelam» is the indigenous name of the whole island, nowadays Sri Lanka (Ilankai).
(IBC Tamil TV (16.06.2020))


வெளியீ│launch:: 16.07.2020
புதுப்பிப்பு│Update: 29.12.2021