தமிழர் கலை │Tamils Art

பங்கேற்பு பாரம்பரியத்தை உருவாக்க உங்கள் படைப்பாற்றல் திறமையை பங்களிப்பு செய்யுங்கள்
Contribute your creative talent to create a participatory heritage

“The topic of the month” changed its name to “Tamils Art” on 06th March 2022.
“மாதத்தின் தலைப்பு” எனும் பக்கத்தின் பெயர் 06 மார்ச் 2022 அன்று “தமிழர் கலை” என்று மாற்றப்பட்டது.

உருவாக்கம்│Creation: 05.10.2021
புதுப்பிப்பு│Update: 06.03.2022