அன்ரனி இராஜேந்திரம்: எழுத்துரு-செய்தித்தாள்│ Antony Rajendram: Text-Newspaper

Let us know text-based publications about Antony Rajendram
அன்ரனி இராஜேந்திரம் பற்றி எழுத்துரு அடிப்படையிலான வெளியீடுகளை அறியப்படுத்துங்கள்

தமிழ் செய்தித்தாள்│TAMIL NEWSPAPER

2021

Mitt liv med Antony Rajendram

செய்தித்தாள்│Newspaper: Bergen Tamilsk Avis. தேன் தமிழிதழ்.
எழுத்தாளர்│Author: Rajendram, Sigrun
திகதிDate: September 2021


நோர்வேயிய செய்தித்தாள்│NORWEGIAN NEWSPAPER

1956

Ungdommer fra mange land planter skog på Indre Senja

செய்தித்தாள்│Newspaper: Tromsø
திகதிDate: 03. August 1956

1957

Østens sønn på sildfiske

செய்தித்தாள்│Newspaper: Fiskaren
திகதிDate: 23. January 1957

Østens sønn på sildfiske

செய்தித்தாள்│Newspaper: Bergens Arbeiderblad
திகதிDate: 24. January 1957

En Østens sønn på sildefisket

செய்தித்தாள்│Newspaper: Nordlandsposten
திகதிDate: 28. January 1957

Østens sønn på sildefiske

செய்தித்தாள்│Newspaper: Rogalands Avis
திகதிDate: 30. January 1957

Ceylon-student som trålergast her nord

செய்தித்தாள்│Newspaper: Nordlys
திகதிDate: 05. March 1957

1958

Eventyrlig

செய்தித்தாள்│Newspaper: Tønsbergs Blad
திகதிDate: 23. January 1958

Storlosjemøte i IOGT på Lillehammer

செய்தித்தாள்│Newspaper: Fredriksstad Blad
திகதிDate: 10. February 1958

Et godt og lærerikt IOGT-kurs på Tretten

செய்தித்தாள்│Newspaper: Moss Avis
திகதிDate: 21. March 1958

Ceylon-kar i Fredrikstad

செய்தித்தாள்│Newspaper: Fredriksstad Blad
திகதிDate: 27. March 1958

Internasjonal dugnad i Gryllefjord og Torsken

செய்தித்தாள்│Newspaper: Nordlys
திகதிDate: 22. April 1958

1959

Verdens beste fiskeriopplæring i Norge

செய்தித்தாள்│Newspaper: Nordlands Framtid
திகதிDate: 16. February 1959

Ceylonesisk student som vil bli fiskeriekspert i sitt hjemland

செய்தித்தாள்│Newspaper: Harstad Tidende
திகதிDate: 29. April 1959

Eksotisk innslag på nordlige breddegrader: Ceylonesisk student med norsk fiskarfagskole og praksis som fisker

செய்தித்தாள்│Newspaper: Fiskaren
திகதிDate: 06. May 1959

Eksotisk innslag på nordlige breddegrader

செய்தித்தாள்│Newspaper: Fiskeribladet
திகதிDate: 06. May 1959

Eksotisk innslag på nordlige breddegrader: Ceylonesisk student med norsk fiskarfagskole og praksis som fisker

செய்தித்தாள்│Newspaper: Nordlandsposten
திகதிDate: 16. May 1959

Ceylonesisk student som “sjølhalder” på Røstbanken

செய்தித்தாள்│Newspaper: Fiskaren
திகதிDate: 03. June 1959

1960

Saltdal Heimeyrkesskole har elever fra Finnmark til Ceylon

செய்தித்தாள்│Newspaper: Nordlandsposten
திகதிDate: 13. February 1960

Nytt fra forskjellige kanter i Norge

செய்தித்தாள்│Newspaper: Nordisk Tidende
திகதிDate: 12. May 1960

Internasjonal dugnad: En appell fra Anthony Rajendram om i samarbeid å lære toleranse og nestekjærlighet og praktisere det

செய்தித்தாள்│Newspaper: Nordlands Framtid
திகதிDate: 18. June 1960

Er vi underutvikla vi ogso?

செய்தித்தாள்│Newspaper: Firda Folkeblad
திகதிDate: 20. June 1960

Gjennom toleranse og nestekjærlighet til varig fred og internasjonal forståelse

செய்தித்தாள்│Newspaper: Harstad Tidende
திகதிDate: 21. July 1960

1963

Han danner sitt eget fredskorps: For å bli til nytte for sitt folk og land

செய்தித்தாள்│Newspaper: Harstad Tidende
திகதிDate: 14. September 1963

Han ville danne sitt eget lille fredskorps: For å bli til nytte for sitt folk og land

செய்தித்தாள்│Newspaper: Fiskaren
திகதிDate: 25. September 1963

1964

Smilende påskebrune fjes

செய்தித்தாள்│Newspaper: Rogalands Avis
திகதிDate: 28. March 1964

NGU-landsmøtet i Sauda avsluttet med fest

செய்தித்தாள்│Newspaper: Haugesunds Avis
திகதிDate: 10. August 1964

1965

Norsk ceyloneser starter hermetikkfabrikk i Jaffna

செய்தித்தாள்│Newspaper: Sandefjords Blad
திகதிDate: 25. June 1965

Stort program lagt opp…

செய்தித்தாள்│Newspaper: Tidens Krav
திகதிDate: 29. June 1965

Sender NGU eget fredskorps til Ceylon i nær fremtid?

செய்தித்தாள்│Newspaper: Hadeland
திகதிDate: 06. July 1965

Vil innføre IOGT og starte utviklingsprosjekt på Ceylon

செய்தித்தாள்│Newspaper: Tidens Krav
திகதிDate: 08. July 1965

Den nye NGU-formannen set seg store mål i arbeidet

செய்தித்தாள்│Newspaper: Sogn og Fjordane
திகதிDate: 09. July 1965

Den nye NGU-formannen set seg store mål i arbeidet

செய்தித்தாள்│Newspaper: Sogn og Fjordane
திகதிDate: 09. July 1965

Norsk ceyloneser starter hermetikkfabrikk i Jaffna

செய்தித்தாள்│Newspaper: Indre Smaalenenes Avis
திகதிDate: 14. July 1965

Heimen GU-lag driver u-samarbeid med Ceylon

செய்தித்தாள்│Newspaper: Sarpsborg Arbeiderblad
திகதிDate: 24. September 1965

1966

Han som danner sitt eget Fredskorps: For å gjøre en innsats for sitt land Ceylon

செய்தித்தாள்│Newspaper: Tidens Krav
திகதிDate: 13. August 1966

1967

NGU starter u-hjelp på Ceylon

செய்தித்தாள்│Newspaper: Haugesunds Avis
திகதிDate: 05. July 1967

Ungdomsorganisasjon med stort fiskeriprosjekt på Ceylon

செய்தித்தாள்│Newspaper: Arbeiderbladet
திகதிDate: 06. July 1967

NGU starter u-hjelp

செய்தித்தாள்│Newspaper: Harstad Tidende
திகதிDate: 08. July 1967

Karmøy-bu med tro på utviklingshjelp

செய்தித்தாள்│Newspaper: Haugesunds Avis
திகதிDate: 15. July 1967

Hjem fra Ceylon for å starte fiskeprosjekt

செய்தித்தாள்│Newspaper: Rogalands Avis
திகதிDate: 02. August 1967

Vi tror på hjelpen fra Norge: Ungdomsaksjonen mot sult skaffer penger til fiskeriprosjekt

செய்தித்தாள்│Newspaper: Glåmdalen
திகதிDate: 26. September 1967

Fisk rundt hele Ceylon – likevel må import til

செய்தித்தாள்│Newspaper: Arbeiderbladet
திகதிDate: 27. September 1967

Utviklingsprosjekt på Ceylon settes i gang av ungdom

செய்தித்தாள்│Newspaper: Drammens Tidende og Buskeruds Blad
திகதிDate: 27. September 1967

Norsk aksjon for Ceylon

செய்தித்தாள்│Newspaper: Nordlys
திகதிDate: 28. September 1967

Ungdomsaksjon for Ceylon

செய்தித்தாள்│Newspaper: Drammens Tidende og Buskeruds Blad
திகதிDate: 29. September 1967

Omfattende innsamling skal skaffe pengene til båtbyggeri på Ceylon: Kjempeaksjon starter 3. oktober

செய்தித்தாள்│Newspaper: Glåmdalen
திகதிDate: 26. September 1967

Et løft for Ceylon

செய்தித்தாள்│Newspaper: Arbeiderbladet
திகதிDate: 03. October 1967

Innsamling av penger i NRK

செய்தித்தாள்│Newspaper: Bergens Arbeiderblad
திகதிDate: 03. October 1967

Innsamling av penger i NRK

செய்தித்தாள்│Newspaper: Rogalands Avis
திகதிDate: 03. October 1967

Fisk rundt hele Ceylon – likevel må import til

செய்தித்தாள்│Newspaper: Halden Arbeiderblad
திகதிDate: 06. October 1967

1968

Ceylon ikke U-land men UNDERUTVIKLET

செய்தித்தாள்│Newspaper: Tidens Krav
திகதிDate: 17. January 1968

Rasjonering av fisk på Ceylon: Fiskemangelen kan oppheves takket være norsk hjelp

செய்தித்தாள்│Newspaper: Finnmarksposten
திகதிDate: 02. Mars 1968

“Ungdomsaksjonen mot Sult” bygger opp fiskerianlegg på Nord-Ceylon

செய்தித்தாள்│Newspaper: Glåmdalen
திகதிDate: 02. August 1968

1985

Landet rundt: Innvandrer-bokkafé

செய்தித்தாள்│Newspaper: Østlendingen
திகதிDate: 15. March 1985

Bokkafe for innvandrere

செய்தித்தாள்│Newspaper: Fremover
திகதிDate: 15. March 1985

Innvandrere får bokkafé

செய்தித்தாள்│Newspaper: Arbeiderbladet
திகதிDate: 16. March 1985

Landets første bokkafe

செய்தித்தாள்│Newspaper: Oppland Arbeiderblad
திகதிDate: 18. March 1985

1986

Må bok-kaféen stenge i mars?

செய்தித்தாள்│Newspaper: Bergens Arbeiderblad
திகதிDate: 22. February 1986

1987

Nordland Røde Kors satser for flyktninger

செய்தித்தாள்│Newspaper: Fremover
திகதிDate: 15. August 1987

Tamiler i Norge vil ikke tilbake

செய்தித்தாள்│Newspaper: Haugesunds Avis
திகதிDate: 22. August 1987

Tamiler frykter hjemsendelse

செய்தித்தாள்│Newspaper: Tønsbergs Blad
திகதிDate: 22. August 1987

Åpent brev til statsministeren

செய்தித்தாள்│Newspaper: Bergens Arbeiderblad
திகதிDate: 28. October 1987

Asylsøkerne fra Sri Lanka

செய்தித்தாள்│Newspaper: Bergens Arbeiderblad
திகதிDate: 30. November 1987

1988

Bergens fargede mobbes

செய்தித்தாள்│Newspaper: Bergens Arbeiderblad
திகதிDate: 03. May 1988


பொறுப்புத் துறப்பு │DISCLAIMER

தமிழ்ச் சமூகத்தில் சுவடிகளின் (ஆவணம்) பற்றாக்குறை, சிதறடிக்கப்பட்ட சுவடிகள் அல்லது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுக்கத்தைக் கொண்ட சுவடிகள் உள்ளன. இதனால் எண்ணிமப் பெயர்ப்பட்டியல் வலைப்பதிவில் (catablog) வெளிவரும் வரலாற்றுத் தகவல்களை சரிபார்க்கக்கூடிய சுவடிகளைப் பெற்றுக் கொள்வதில் சவால் உள்ளன.
இச்சூழ்நிலையில், புலம்பெயர் தமிழரின் வரலாற்றை தொகுப்பது ஒரு மாற்றம் பெறும் செயல்முறையாக (dynamic process) இருக்கலாம். இச்செயல்முறை காலப்போக்கில் ஒரு வரலாற்று எழுத்து வடிவத்தைப் புதுப்பித்து வளர்த்தெடுக்க உந்துகோலாக அமையும். எனவே, இவ்விணையத் தளத்தில் உள்ள தகவல்களில் திருத்தம் தேவைப்பட்டால், சரிபார்க்கக்கூடிய ஆதாரங்களுடன் கருத்துக்களை வழங்குமாறு பொதுமக்களை வரவேற்கின்றோம்.

Due to the lack of or fragmented archives or limited access to archives in Tamil society, it has been challenging to access available sources that can support the digital catablog.
In this situation, compiling the history of the Tamil diaspora will be a dynamic process that may change its shape and be updated over time. Thus, we welcome the public to provide feedback with verifiable sources in the case of need for correction in the factual information on this website.


வெளியீ│launch:: 20.06.2022
புதுப்பிப்பு│Update: