தமிழ்-நோர்வேயிய முன்முயற்சிகளின் பெயர்ப்பட்டியல் வலைப்பதிவு │Catablog of Tamil-Norwegian initiatives

Source for map: kartverket.no

அமைப்புகள்│Organisations

டுரொம்ஸ் மற்றும் ஃபின்மார்க்│ Troms and Finnmark
விரைவில் │ coming soon
ட்ரொண்டலாக்│ Trøndelag
விரைவில் │ coming soon
மேற்கு நாடு│ Vestland
விரைவில் │ coming soon
ரூகாலாந்து│ Rogaland
விரைவில் │ coming soon
அக்டர் │ Agder
விரைவில் │ coming soon
வடநாடு │ Nordland
விரைவில் │ coming soon
மோர மற்றும் ரும்ஸ்டால்│ Møre and Romsdal
வருக │Visit
உள்நாடு│ Innlandet
விரைவில் │ coming soon
வீக்கன்│ Viken
விரைவில் │ coming soon
வெஸ்ட்ஃபோல்ட் மற்றும் டெலிமார்க்│ Vestfold and Telemark
விரைவில் │ coming soon
ஒசுலோ│ Oslo
விரைவில் │ coming soon

தனிநபர்களின் வெளியீடுகள்│Publications by individuals

நினைவு வெளியீடுகள் │Commemoration publications
வருக │Visit
விரைவில் │ coming soon
விரைவில் │ coming soon
விரைவில் │ coming soon
விரைவில் │ coming soon
நூல்கள்│Books
வருக │Visit
வருக │Visit
விரைவில் │ coming soon
விரைவில் │ coming soon
விரைவில் │ coming soon


வெளியீ│launch: 01.02.2022
புதுப்பிப்பு│Update: 21.11.2022