தமிழ் மொழியும் பண்பாடும்: எழுத்துரு│ Tamil language and culture: text

மொழி │Languageபண்பாடு │Culture

நிறைகுடம்

Niraikutam

Photo: Sajeenthan Parvathythasan, SVK Creation (2022)


உணவு │Food

அப்பம்

Appam

Photo: “Mango Appam” (Delicious Food D&P, July 2022)


வெளியீ│launch: 16.07.2020
புதுப்பிப்பு│Update: 09.09.2022