தமிழ்-நோர்வேயியர்கள்│ TAMIL-NORWEGIANS

Photo: BK (Aquarium, Bergen, 2020)

Diaspora

Diaspora (English)

உருவாக்கம்│Creation: 24.07.2020
புதுப்பிப்பு│Update: 03.03.2023