களஞ்சியக் கட்டுரை│Lexical article

களஞ்சியக் கட்டுரை│Lexical articleநிறைகுடம்

Niraikutam

Photo: Sajeenthan Parvathythasan, SVK Creation (2022)அப்பம்

Appam

Photo: “Mango Appam” (Delicious Food D&P, July 2022)

உருவாக்கம்│Creation: 12.05.2023
புதுப்பிப்பு│Update: