ஊடகப் பதிவுகள் │Media posts

Utrop.no (2021)

Tamil Murasam Radio Website. August 2021

நோர்வேயிய சுவடிகள் காப்பகச் சபையின் 60வது ஆண்டிற்கு வாழ்த்துக்கள். பக்கம் 26 பார்க்கவும்.

DsporA Tamil Archive இன் முதலாவது நேர்காணல்.
நன்றி அண்டம் மீடியா, ஒசுலோ (நோர்வே)
“தமிழர் தம்மை ஆவணப்படுத்த முன் வர வேண்டும்”
(16 செப்டம்பர் 2020).

First interview of DsporA Tamil Archive.
Thank you Andam Media, Oslo (Norway).
“தமிழர் தம்மை ஆவணப்படுத்த முன் வர வேண்டும்” (Tamils need to come forward to document themselves)
(16th September 2020).


Bergen Tamilsk Avis. Februar 2021

Bergen Tamilsk Avis. August 2021

Ilangkatru Facebook (17.01.2022)
Ilangkatru Spotify (Part 1)
Ilangkatru Spotify (Part 2)
Tamil Murasam Spotify (00:18:11 – 01:36:33)

ஈழம், தமிழகம் மற்றும் புலம்பெயர் தமிழ் சமூகத்தில் காப்பகப்படுத்தல் பற்றியும் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றியும் பேசுவதற்கு 17.01.2022 அன்று Ilangkatru- இளங்காற்று வானொலிக்கு புலம்பெயர் தமிழ் சுவடிகள் காப்பகங்கள் (DiasporA Tamil Archives) அழைக்கப்பட்டது.

ஈழம், தமிழகம் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த தமிழ் சமூகத்தினரிடையே காப்பகப்படுத்தலைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பிற்கும் ஒத்துழைப்பிற்கும் Ilangkatru- இளங்காற்று வானொலி குழுவினருக்கு நன்றி.

உள்ளடக்கம்:

  • தமிழரின் ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் காப்பகப்படுத்தல் பண்பாடு
  • ஈழத்தில், தமிழகத்தில் மற்றும் புலம்பெயர் மண்ணில் காப்பகப்படுத்தல்
  • புலம்பெயர் தமிழ் சுவடிகள் காப்பகங்கள் (DiasporA Tamil Archives)

On 17th January 2022 DiasporA Tamil Archives was invited to Ilangkatru- இளங்காற்று radio to talk about archiving and its importance in Eelam, Tamilakam and Tamil diaspora.

Thank you to the team of Ilangkatru- இளங்காற்று radio for the opportunity and cooperation to raise the awareness of archiving among the Tamil community in Eelam, Tamilakam and Tamil diaspora.

Content:

  • Documentation and archiving culture of Tamils
  • Archiving in Eelam, Tamil Nadu and Tamil Diaspora
  • DiasporA Tamil Archives

உருவாக்கம்│Creation: 22.09.2020
புதுப்பிப்பு│Update: 24.01.2022