ஊடகப் பதிவுகள் │Media posts

Utrop.no (2021)

Tamil Murasam Radio Website. August 2021

DsporA Tamil Archive இன் முதலாவது நேர்காணல்.
நன்றி அண்டம் மீடியா, ஒசுலோ (நோர்வே)
“தமிழர் தம்மை ஆவணப்படுத்த முன் வர வேண்டும்”
(16 செப்டம்பர் 2020).

First interview of DsporA Tamil Archive.
Thank you Andam Media, Oslo (Norway).
“தமிழர் தம்மை ஆவணப்படுத்த முன் வர வேண்டும்” (Tamils need to come forward to document themselves)
(16th September 2020).


Bergen Tamilsk Avis. Februar 2021

Bergen Tamilsk Avis. August 2021

உருவாக்கம்│Creation: 22.09.2020
புதுப்பிப்பு│Update: 24.12.2021