ஊடகப் பதிவுகள் │Media posts

Utrop.no (2021)

DsporA Tamil Archive இன் முதலாவது நேர்காணல்.
நன்றி அண்டம் மீடியா, ஒசுலோ (நோர்வே)
“தமிழர் தம்மை ஆவணப்படுத்த முன் வர வேண்டும்”
(16 செப்டம்பர் 2020).

First interview of DsporA Tamil Archive.
Thank you Andam Media, Oslo (Norway).
“தமிழர் தம்மை ஆவணப்படுத்த முன் வர வேண்டும்” (Tamils need to come forward to document themselves)
(16th September 2020).


02.02.2021 அன்று நடைபெற்ற ஆவணக்காப்பு சார்ந்த இணையவழி சந்திப்புப் பற்றிய பதிவை மீள்ப் பதிப்பு செய்த «Bergen tamilsk avis» (பேர்கன் தமிழ் இ-செய்தித்தாள்) க்கு நன்றி (பக்கம் 10 ஐப் பார்க்கவும்).
இந்தப் பதிப்பு இச் செய்தித்தாளின் முதலாவது பதிப்பாகும். இது சர்வதேச தாய்மொழி தினத்தை முன்னிட்டு 21.02.2021 அன்று வெளியிடப்பட்டது. முதல் தலைமுறை மற்றும் இளம் தலைமுறை தமிழர்களின் கூடிய இந்த செய்தித் தாள் குழுவினருக்கு வாழ்த்துக்கள்.

Thank you to «Bergen tamilsk avis» (Bergen Tamil e-newspaper) for republishing the post on the online meeting about archive, which was held on 02.02.2021 (see page 10).
This is their first issue of te e-newspaper that was published on 21.02.2021; the International Mother tongue Day. Congratulations to the diverse team of first and young generation Tamils.

உருவாக்கம்│Creation: 22.09.2020
புதுப்பிப்பு│Update: 18.08.2021