நினைவு வெளியீடுகள் │Commemoration publications

Let us know the commemoration publications of lived life in Norway
நோர்வேயில் வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் நினைவு வெளியீடுகளை அறியப்படுத்துங்கள்

Philominamma George

En Folkehelt går bort i flodbølgen: Philominammah Georg, en politisk biografi. (2005).
பிலோமினம்மா ஜோர்ஜ்: நெஞ்சில் வாழும் பூக்கள். (2006).
நெஞ்சில் நீங்காத நினைவுகள்: நாட்டுப்பற்றாளர் திருமதி பிலோமினம்மா ஜோர்ஜ் ஒரு அரசியற் சரித்திரம். (2014).

Sivarajah Kanapathipillai

Kanapathipillai Sivarajah: Memorial Anthology. (2021).


உருவாக்கம்│Creation: 19.04.2022
புதுப்பிப்பு│Update: