அன்ரனி இராஜேந்திரம்: எழுத்துரு-நினைவகச் சேகரிப்பு│ Antony Rajendram: Text-Memory Collection

Let us know text-based memory about Antony Rajendram
அன்ரனி இராஜேந்திரம் பற்றி எழுத்துரு அடிப்படையிலான நினைவகப் பதிவுகளை அறியப்படுத்துங்கள்

The memory narratives are published in Norwegian at Lokalhistoriewiki.no at Norway National Library.


2022

A greeting from Antony Family

Sigrun Rajendram, Rannveig Rajendram, Siv Eliassen Rajendram and Rune Rajendram
Written: 20th June 2022
Published: 20th June 2022


Anton Gabriel’s memory of Antony Rajendram

Anton Gabriel
Written: 15th June 2022
Published: 28th June 2022


Yamuna Vallipuram’s memory of Antony Rajendram

Yamuna Vallipuram
Written: 13th June 2022
Published: 04th July 2022


Emil Gabriel’s memory of Antony Rajendram

Emil Gabriel
Written: 16th June 2022
Published: 01st August 2022


Kjetil Are Bakke and Karin Irene Bakke´s memory of Antony Rajendram

Kjetil Are Bakke and Karin Irene Bakke
Written: 13th June 2022
Published: 11th August 2022


Atle Berg´s memory of Antony Rajendram

Atle Berg
Written: 13th June 2022
Published: 28th August 2022


Mr & Mrs Santhiapillai´s memory of Antony Rajendram

Mr & Mrs Santhiapillai
Written: 15th June 2022
Published: 04th September 2022


Knut George Flo´s memory of Antony Rajendram

Knut George Flo
Written: 13th June 2022
Published: 21th October 2022


Flora Maria Gabrial´s memory of Antony Rajendram

Story told by Regimius Flavian, 13th November 2022
Written: 13th November 2022
Published: 13th November 2022


Reggie Vincent´s memory of Antony Rajendram

Written: 18th June 2022
Published: 02nd December 2022வெளியீ│launch:: 20.06.2022
புதுப்பிப்பு│Update: 02.12.2022